Evenimente

Structura anului scolar 2012-2013

Ordinul de ministru privind structura anului scolar 2012-2013

Art.1 (1) Anul şcolar 2012-2013 are 36 de săptămâni de cursuri, însumând 178 de zile lucrătoare.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se stabilesc următoarele:
a) pentru clasele terminale din învățământul liceal, anul școlar are 37 de  săptămâni din care durata cursurilor este de 33 de săptămâni, 4 săptămâni fiind dedicate desfășurării examenului național de bacalaureat. Cursurile claselor  terminale se încheie în data de 31 mai 2013;
b) pentru clasa a VIII-a, anul școlar are 36 de săptămâni din care durata  cursurilor este de 35 de săptămâni, o săptămână fiind dedicată desfășurării  evaluării naționale. Cursurile claselor a VIII-a se încheie în data de 14 iunie  2013;
c) pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică, cu excepția  claselor terminale, durata cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de  învăţământ, în vigoare.
d) pentru clasele din învăţământul profesional cu durata de 2 ani, durata  cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ în vigoare;
e) pentru învăţământul special – clasele a IX-a – a XI-a, ciclul inferior al  liceului, filiera tehnologică, durata cursurilor este de 37 de săptămâni, însumând  182 de zile;
f) stagiile de pregătire practică pentru care au optat absolvenții ciclului inferior  al liceului, filiera tehnologică, cuprind 720 de ore care se desfășoară în perioada  propusă de unitatea de învățământ organizatoare și aprobată de inspectoratul  școlar, conform structurii anului școlar, cu respectarea vacanțelor;
g) pentru învăţământul postliceal (şcoală postliceală şi şcoală de maiştri), durata  cursurilor este cea stabilită prin planurile-cadru de învăţământ, în vigoare. 2
Art.2 Anul şcolar 2012-2013 începe pe data de 1 septembrie 2012, se încheie  pe data de 31 august 2013 şi se structurează pe două semestre, după cum  urmează:

Semestrul I
Cursuri – luni, 17 septembrie 2012 – vineri, 21 decembrie 2012.
În perioada 5 – 11 noiembrie 2012, clasele din învăţământul primar şi grupele din învăţământul preşcolar sunt în vacanţă. Vacanţa de iarnă – sâmbătă, 22 decembrie 2012 – duminică, 13 ianuarie 2013
Semestrul al II-lea
Cursuri – luni, 14 ianuarie 2013 – vineri, 5 aprilie 2013 Vacanţa de primăvară – sâmbătă, 6 aprilie 2013 – duminică, 14 aprilie 2013 Cursuri – luni, 15 aprilie 2013 – vineri, 21 iunie 2013
Vacanţa de vară – sâmbătă, 22 iunie 2013 – duminică, 15 septembrie 2013
Art.3 În zilele libere prevăzute de lege nu se organizează cursuri.

Art.4 (1) Săptămâna 1 – 5 aprilie 2013 din semestrul al doilea este săptămână dedicată activităților extracurriculare și extrașcolare, în cadrul programului numit „Să știi mai multe, să fii mai bun!”, având un orar specific. (2) Tipurile de activități care se organizează în săptămâna menționată la alin. (1), modalitățile de organizare și responsabilitățile se stabilesc conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art.5 (1) Tezele din semestrul I al anului şcolar 2012-2013 se susţin, de regulă, până la data de 30 noiembrie 2012. (2) Tezele din semestrul al II-lea al anului şcolar 2012-2013 se susţin, de regulă, până la data de 25 mai 2013.

Art.6 (1) În situaţii deosebite, bine fundamentate, în funcţie de condiţiile climaterice locale speciale şi de specificul şcolii, inspectoratele şcolare pot aproba, la cererea conducerii unităţilor de învăţământ, modificări ale structurii anului şcolar stabilite prin prezentul ordin. (2) Solicitarea de modificare a structurii anului școlar se face după consultarea consiliului reprezentativ al părinților din unitatea/unitățile de învățământ respectivă/respective.
(3) Aprobarea modificării structurii anului şcolar, menţionată la alin. (1), se acordă în condiţiile asigurării unui număr de zile de cursuri cel puțin egal cu cel stabilit la art. 1, precum şi a posibilităţii ca toţi elevii să participe, fără restricţii, la examenele și evaluările naționale: evaluarea națională a absolvenților clasei

Sursa http://www.edu.ro/index.php/articles/16950

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *